Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας:

«ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ και Εφαρμόζουμε τα μέτρα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με καθεστώς ιχνηλασιμότητας (καταγραφή επισκεπτών κλπ), με την εξυπηρέτηση των πολιτών με ηλεκτρονικό και τηλεφωνικό τρόπο (κατά προτεραιότητα), με ελεγχόμενα ραντεβού για την εξυπηρέτηση πολιτών με φυσική παρουσία καθώς και την παροχή όλων των νόμιμων διευκολύνσεων των εργαζομένων της ΠΕ Πιερίας για την διασφάλιση της υγείας τους και την προσπάθεια μείωσης διασποράς του ιού»

Εφαρμόζονται με μεγαλύτερη σχολαστικότητα και αυξημένη ατομική ευθύνη, στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, όλα τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε συνδυασμό και συνέχεια των μέτρων που τηρούνται μετά την σχετική οδηγία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το καθεστώς προστασίας των εργαζομένων και πολιτών για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του νέου κύματος του COVID-19.

Από την αρχή της ισχύος του νέου Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τον COVID–19, η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, έχει διαμορφώσει έναν ειδικό χώρο υποδοχής του κοινού για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους, στην ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ και ΜΟΝΑΔΙΚΗ περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει η εξυπηρέτηση των πολιτών με τηλεφωνικό, ηλεκτρονικό ή ταχυδρομικό τρόπο, κατόπιν ειδικού ραντεβού.

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, με μεγαλύτερη αυστηρότητα, ευαισθησία και κοινωνική ευθύνη εφαρμόζει το καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων λόγω Covid-19, όπως αυτά έχουν εξαγγελθεί από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μέσω σχετικών εγκυκλίων [παρατίθενται αποσπάσματα των ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ, ΨΧ6Θ46ΜΤΛ6-8Ε0, 9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π, 66Κ046ΜΤΛ6-ΤΙ9, 9ΠΨΤ46ΜΤΛ6-ΧΞΤ], σε συνδυασμό και συνέχεια των μέτρων που τηρούνται ήδη.

«Κατόπιν έκδοσης της αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ.64450/11-10-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 4484) με την οποία ορίζονται, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σας γνωρίζουμε τα εξής, όσον αφορά τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών:

Α. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

  • Υποχρεωτική χρήση μάσκας από υπαλλήλους και κοινό
  • Υποχρεωτική τηλεργασία στο 40%, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου
  • Εξυπηρέτηση κοινού με προτεραιότητα σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού
  • Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου

Και για το «Πολύ υψηλό επιδημιολογικά επίπεδο»:

  • Υποχρεωτική χρήση μάσκας από υπαλλήλους και κοινό
  • Παροχή εργασίας με αυτοπρόσωπη παρουσία με το απολύτως απαραίτητο προσωπικό και παροχή εξ αποστάσεως εργασίας ανεξαρτήτως ποσοστού
  • Υποχρεωτική προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, όπου είναι εφικτό ή χορήγηση ειδικής άδειας
  • Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού
  • Τήρηση ενάμισι (1,5) μέτρου απόσταση μεταξύ υπαλλήλων

Β. Εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις για την «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Επισημαίνεται, σε συνέχεια και των προηγούμενων σχετικών εγκυκλίων, ότι προβλέπεται υποχρεωτικά παροχή εξ αποστάσεως εργασίας σε συγκεκριμένο ποσοστό (20% ή 40%), για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού λαμβάνονται υπόψη μόνο οι υπάλληλοι που πραγματικά υπηρετούν στον φορέα και προσέρχονται προς εργασία, οι οποίοι δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία λόγω της φύσης των καθηκόντων τους, μη υπολογιζομένων των υπαλλήλων που τελούν σε οποιαδήποτε άδεια. Στους υπαλλήλους που δεν υπολογίζονται, υπενθυμίζεται ότι δεν συμπεριλαμβάνονται οι υπάλληλοι που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου που απουσιάζουν με ειδική άδεια απουσίας είτε παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία είτε όχι.

Γ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ.

Ως προς την εξυπηρέτηση του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες, ισχύουν τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με ΑΔΑ: 9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π. Επίσης, διευκρινίζεται ότι στα ως άνω προβλεπόμενα μέτρα για τον τρόπο εξυπηρέτησης του κοινού, είναι αυτονόητο ότι δεν περιλαμβάνονται στελέχη δημοσίων υπηρεσιών με αρμοδιότητα ελεγκτική ή διαμεσολαβητική, κατά το μέρος που η πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες επιβάλλεται στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.

Δ. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, οι υπάλληλοι τυγχάνουν, μεταξύ των άλλων, τις εξής διευκολύνσεις:

1) Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό είναι δυνατό με βάση τα καθήκοντα που ασκεί ο/η υπάλληλος.

2) Παροχή εργασίας κατά πλήρες ωράριο σε διαφορετικό χρόνο από το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας.

3) Παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως.

4) Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού της παρ. 1 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020.»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19, αρμόδιοι φορείς είναι το Υπουργείο Υγείας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μέσω της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.