Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π. Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ:

Σας ενημερώνουμε ότι έχει υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ αίτηση καταχώρησης της ονομασίας «Κρήτη» ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ). Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια, έως και τις 09-11-2020, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 261611/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 406Β’).

Οι ενστάσεις συμπληρώνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος V της παραπάνω Κ.Υ.Α., και υποβάλλονται στη Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το παραπάνω αίτημα καταχώρησης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ: http://www.minagric.gr/index.php/el/forfarmer-2/2012-02-02-07-52-07/enstaseis/5466-enstaseisgiaproiontapoppge

                                                          Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης

                                                        Κων/νος Μπάκος