Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ή ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Το Επιμελητήριο Πιερίας συμβάλλοντας στην υλοποίηση μίας ακόμη σημαντικής του πρότασης, που υποβλήθηκε στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών και στην Τράπεζα της Ελλάδος από τις 18-03-2020, κοινοποιεί αυτούσια την ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για τη συνεχιζόμενη στήριξη των δανειοληπτών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών γνωστοποιεί την απόφαση των  Τραπεζών μελών της να παρατείνουν, λόγω των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας COVID-19, τα υφιστάμενα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας

Οι Ελληνικές Τράπεζες, μέλη της ΕΕΤ, προσηλωμένες στην ενεργό, άμεση και αποτελεσματική στήριξη της ελληνικής οικονομίας, δεδομένης και της ευελιξίας που παρέχουν οι αρμόδιες εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές,  αποφάσισαν να παρατείνουν τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και ιδιωτών που πλήττονται άμεσα και έμμεσα από την παρούσα κρίση, και να  χορηγήσουν διευκολύνσεις στην πληρωμή των δόσεων των δανείων τους έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.Ειδικότερα, για νομικά και φυσικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα πλήττονται από την κρίση,  οι ελληνικές τράπεζες θα προχωρήσουν σε αναστολή των δόσεων κεφαλαίου ή και των τοκοχρεωλυτικών δόσεων μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020. Κατά τα λοιπά, ως προς τους όρους και προϋποθέσεις,  ισχύουν οι προηγούμενες ανακοινώσεις της ΕΕΤ της 17ης και 19ης Μαρτίου 2020.  Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνούν με το πιστωτικό ίδρυμα που συνεργάζονται, υποβάλλοντας το σχετικό αίτημα.