Η περιοχή του Ολύμπου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα της χώρας μας με διεθνή ακτινοβολία. Ο ορεινός όγκος του Ολύμπου ήταν ο πρώτος Εθνικός Δρυμός που θεσμοθετήθηκε το 1938. Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί από το 1981 Απόθεμα της Βιόσφαιρας από το Πρόγραμμα Άνθρωπος και Βιόσφαιρα της UNESCO (MAB). Περιλαμβάνεται στο Δίκτυο NATURA 2000, ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και Ειδική Ζώνη Προστασίας για την Ορνιθοπανίδα (ΖΕΠ) με κωδικό GR1250001, σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους και την Οδηγία 2009/147/ΕΕ για τα άγρια πουλιά. Επίσης, τμήματα του Εθνικού Δρυμού έχουν χαρακτηριστεί ως Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους. Παράλληλα αποτελεί κηρυγμένο αρχαιολογικό και ιστορικό τόπο.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εργάστηκε ώστε να καλύψει μία από τις σοβαρότερες ελλείψεις της χώρας μας σε θέματα προστατευόμενων περιοχών, την ολική ή μερική έλλειψη του κανονιστικού πλαισίου των προστατευόμενων περιοχών. Έτσι, μεταξύ άλλων, ετοίμασε σχέδιο ΠΔ για τον χαρακτηρισμό και την προστασία της περιοχής, το οποίο βασίστηκε στην εγκεκριμένη από το 2010 Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και απεστάλη στην αρμόδια Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου και Πρωτοβουλίας του ΥΠΕΝ για νομοτεχνικό έλεγχο τον Μάιο 2019.

Παράλληλα, εξασφάλισε χρηματοδότηση 17,5 εκ. ευρώ για την εκπόνηση των σύγχρονων Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για όλες τις προστατευόμενες περιοχές στη χώρα, οι οποίες θα καταλήξουν σε Σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές αυτές, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση των επιτρεπόμενων χρήσεων γης, των ορίων οικονομικών δραστηριοτήτων και των απαιτούμενων δράσεων για την προστασία της βιοποικιλότητας. Τέλος με το Ν. 4519/18 ολοκλήρωσε και το θεσμικό πλαίσιο για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών καλύπτοντας όλες τις περιοχές που ανήκουν στο δίκτυο προστασίας φυσικού περιβάλλοντος Natura 2000 μέσω αυτού του μοντέλου διοίκησης και διαχείρισης.

Η σημερινή πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα με αποτέλεσμα να αγνοείται η τύχη του σχεδίου ΠΔ για το Εθνικό Πάρκο του Ολύμπου, το οποίο αν δεν υποβληθεί μέχρι τις 31.08.2020 στο ΣτΕ, ώστε να εκδοθεί με βάσει τις διατάξεις που ίσχυαν προ του Νόμου 4685/2020 (παρ. 3, αρθρ. 47), προβλέπεται να καθυστερήσει για άγνωστο χρονικό διάστημα. Και αυτό γιατί οι διατάξεις του αντι-περιβαλλοντικού Νόμου, δυναμιτίζουν την μέχρι τώρα πορεία των ΕΠΜ, με τη δημιουργία νέων προδιαγραφών και με βεβαιότητα θα συμπαρασύρουν και τη διαδικασία έκδοσης των ΠΔ, αφήνοντας χωρίς θεσμική κατοχύρωση την προστασία του Εθνικού Δρυμού.

Επειδή το σχέδιο ΠΔ είναι έτοιμο από τον Μάιο του 2019,

Επειδή η σπουδαιότητα της έκδοσης του Π.Δ. Ολύμπου για την προστασία και τον χαρακτηρισμό του ως εθνικού πάρκου είναι θεμελιώδης για την περιοχή και τη χώρα

Επειδή εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο δεν υπάρχει καμία σχετική πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ,

Επειδή στις 31.08.2020 εκπνέει η προθεσμία μέχρι την οποία μπορεί να αποσταλεί το σχέδιο ΠΔ στο ΣτΕ, άλλως θα πρέπει να αναμένει την εκπόνηση των νέων ΕΠΜ οι οποίες έχουν παγώσει λόγω των ρυθμίσεων του Ν. 4685/2020 και είναι άγνωστο πότε θα ολοκληρωθούν.