Άραγε θα ζητήσουν συγνώμη εκείνοι που τα έγραφαν κι εκείνοι που τα αναρτούσαν;

Τελικά είχε δίκιο ο Δήμος Κατερίνης όταν έλεγε ότι το πρόστιμο για τη ναυαγοσωστική κάλυψη θα διαγραφεί. Άραγε θα ζητήσουν συγνώμη κάποιοι που το μόνο που θέλουν και προσπαθούν είναι να σηκώνουν σκόνη;

Συγκεκριμένα με το άρθρο 43 του νομοσχεδίου «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις» που ψηφίστηκε πριν από λίγες ημέρες προβλέπεται ότι:

1. Κατά των αποφάσεων επιβολής προστίµων που έχουν επιβληθεί από τις αρµόδιεςλιµενικές αρχές σε δήµους, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ. 71/2020 (Α΄ 166), επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής του δήµου ενώπιον του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης εντός εξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος, µε κοινοποίηση στην κατά τόπον αρµόδιαλιµενική αρχή. Τα πρόστιµα διαγράφονται, εφόσον είχαν εκκινήσει οι διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεωνπροµηθειών, υπηρεσιών και έργων για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 7 αυτού και υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν όσα ορίζονται στα άρθρα 61 και 120 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), αλλά δεν συνήφθησαν συµβάσεις άνευ υπαιτιότητας των δήµων.

2. Η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης επί της υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής, µε την οποία διαπιστώνεται αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1, αποστέλλεται στην αρµόδιαλιµενική αρχή για την έκδοση απόφασης ακύρωσης ή µη της πράξης επιβολής προστίµου και κοινοποιείται στον προσφεύγοντα δήµο εντός εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή της.

3. Η παρούσα εφαρµόζεται µόνο για πρόστιµα που έχουν επιβληθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος

pieriki.blogspot.com