𝚻𝛐 𝚫𝛊𝛐𝛊𝛋𝛈𝛕𝛊𝛋ό 𝛔𝛖𝛍𝛃𝛐ύ𝛌𝛊𝛐 𝛕𝛈ς  Έ𝛎𝛚𝛔𝛈ς 𝚷𝛐𝛎𝛕ί𝛚𝛎 𝚷𝛊𝛆𝛒ί𝛂ς  𝛍𝛆  𝛂ί𝛔𝛉𝛈𝛍𝛂  𝛋𝛐𝛊𝛎𝛚𝛎𝛊𝛋ής 𝛆𝛖𝛉ύ𝛎𝛈ς  𝛂𝛑έ𝛎𝛂𝛎𝛕𝛊  𝛔𝛕𝛈  𝛅𝛈𝛍ό𝛔𝛊𝛂  𝛖𝛄𝛆ί𝛂, 𝛂𝛎𝛂𝛋𝛐𝛊𝛎ώ𝛎𝛆𝛊  𝛔𝛕𝛂  𝛍έ𝛌𝛈  𝛋𝛂𝛊  𝛕𝛐𝛖ς  𝛗ί𝛌𝛐𝛖ς 𝛕𝛐𝛖  𝛔𝛖𝛌𝛌ό𝛄𝛐𝛖,  ό𝛕𝛊  𝛍𝛆𝛕ά 𝛂𝛑ό 𝟐𝟑  𝛔𝛖𝛎𝛆𝛘ό𝛍𝛆𝛎𝛂  𝛘𝛒ό𝛎𝛊𝛂  𝛂𝛅𝛊ά𝛌𝛆𝛊𝛑𝛕𝛈ς  𝛑𝛂𝛒𝛐𝛖𝛔ί𝛂ς  𝛋𝛂𝛊 𝛑𝛒𝛐𝛔𝛗𝛐𝛒άς  𝛔𝛕𝛂 𝛋𝛂𝛌𝛐𝛋𝛂𝛊𝛒𝛊𝛎ά  𝚷𝛐𝛌𝛊𝛕𝛊𝛔𝛕𝛊𝛋ά  𝚫𝛒ώ𝛍𝛆𝛎𝛂  𝛕𝛐𝛖  𝚴𝛐𝛍𝛐ύ 𝚷𝛊𝛆𝛒ί𝛂ς, 𝛗έ𝛕𝛐ς  𝛄𝛊𝛂  𝛅𝛆ύ𝛕𝛆𝛒𝛈  𝛔𝛖𝛎𝛆𝛘ό𝛍𝛆𝛎𝛈   𝛘𝛒𝛐𝛎𝛊ά  𝛐𝛊 𝟒ή𝛍𝛆𝛒𝛆ς  𝛑𝛒𝛐𝛄𝛒𝛂𝛍𝛍𝛂𝛕𝛊𝛔𝛍έ𝛎𝛆ς  𝛆𝛋𝛅𝛈𝛌ώ𝛔𝛆𝛊ς  𝛄𝛊𝛂  𝟐𝟑𝟐𝟒𝟐𝟓𝟐𝟔  𝚰𝛐𝛖𝛌ί𝛐𝛖  𝟐𝟎𝟐𝟏 ¨𝚷𝚶𝚴𝚻𝚰𝚨𝚱𝚨 𝚷𝚶𝚲𝚰𝚻𝚰𝚺𝚻𝚰𝚱𝚨 𝚫𝚸𝛀𝚳𝚬𝚴𝚨¨ 𝛅𝛖𝛔𝛕𝛖𝛘ώς 𝛅𝛆𝛎  𝛉𝛂  𝛑𝛒𝛂𝛄𝛍𝛂𝛕𝛐𝛑𝛐𝛊𝛈𝛉𝛐ύ𝛎.

    𝚨𝛕𝛆𝛎ί𝛇𝛐𝛖𝛍𝛆  𝛍𝛆  𝛂𝛊𝛔𝛊𝛐𝛅𝛐𝛏ί𝛂  𝛕𝛐  𝛍έ𝛌𝛌𝛐𝛎  𝛋𝛂𝛊  𝛍𝛆  𝛕𝛈𝛎  𝛆𝛖𝛘ή  ό𝛌𝛚𝛎  𝛍𝛂ς  𝛎𝛂 𝛏𝛆𝛑𝛆𝛒ά𝛔𝛐𝛖𝛍𝛆  𝛂𝛎ώ𝛅𝛖𝛎𝛂  𝛕𝛊ς  𝛑𝛒𝛚𝛕ό𝛄𝛎𝛚𝛒𝛆ς  𝛋𝛂𝛕𝛂𝛔𝛕ά𝛔𝛆𝛊ς  𝛑𝛐𝛖  𝛃𝛊ώ𝛎𝛐𝛖𝛍𝛆, 𝛆𝛖𝛘ό𝛍𝛂𝛔𝛕𝛆  𝛔𝛆  ό𝛌𝛐𝛖ς  𝛋𝛂𝛌ό  𝛋𝛂𝛊  𝛂𝛔𝛗𝛂𝛌ές  𝛋𝛂𝛌𝛐𝛋𝛂ί𝛒𝛊.

                                                         𝛤𝜄𝛼 𝜏𝜊

                                          𝛥𝜄𝜊𝜄𝜅𝜂𝜏𝜄𝜅ό 𝜎𝜐𝜇𝛽𝜊ύ𝜆𝜄𝜊

               𝛰 𝛱𝜌ό𝜀𝛿𝜌𝜊ς                                               𝛨 𝛤𝜀𝜈. 𝛤𝜌𝛼𝜇𝜇𝛼𝜏έ𝛼ς

       𝛫ώ𝜎𝜏𝛼ς 𝛱𝛼𝜋𝜊𝜐𝜏𝜎ί𝛿𝜂ς                                      𝛱𝜀𝜌𝜄𝜎𝜏έ𝜌𝛼 𝛱𝜀ΐ𝛿𝜊𝜐